Музичка уметност

Во рамките на редовната настава се изработени проекти со наслов Македонска народна музика. Проектите се изработени од страна на учениците од I година кои го изучуваат овој предмет и истите се презентирани во рамките на редовните часови.