Органи на управување

В.Д. Директор Лидија Споа

Лидија Споа е родена во Битола на  3.11.1982 година. Основно образование завршува во ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола и се запишува во средното медицинско училиште Д-р.„Јован Калаузи„ .Дипломира и магистрира во Софија на Софискиот Универзитет,,Св. Климент Охридски,, со што се стекнува со звање дипломиран психолог, магистер по клиничка и советодавна психологија.

Член е на Комората на психолози и со решение од Комората на психолози на Република Македонија, се стекнува со општа лиценца за вршење на психолошка дејност. 

Од 3.2.2014 година работи како стручен соработник- психолог во Гимназија „Јосип Броз-Тито’ Битола. Членувала во Советот за превенција на детско престапништво-Општина Битола, каде активно учествува со голем број на едукативни работилници и настани во областа на спречување насилство меѓу учениците. Реализира и едукативни работилници од областа на менталното здравје, анксиозноста, справување со стрес, справување со кризи, препознавање и управување со емоции, справување со животни промени и предизвици, советување на родители, аутизам, дислексија и сл. 

Стручни трудови: 

Магистерски труд: ,,Особености во формирањето на приврзаноста кај децата со аутизам,, 

Дипломски труд : ,,Ран детски аутизам,, 

Волонтер во 2013 година во Казнено поправна установа, КПУ. Затвор Битола, Сектор за ресоцијализација. Главни одговорности- Прием на осудени лица , психодијагностичка и воспитна работа во одделението за прием и одделението за третман на осуденици. Изготвување и спроведување на програми за ресоцијалицазија на оудени лица. 

Сертификати: 

Професионална ориентација и насочување на средношколците со завршена обука и сертификат за примена на батерија инструменти за професионална ориентација-БИПО во рамките на програмата за планирање на кариера USAID, EDC, Youth employability skills network. 

Сертификат: Примена и проценка на инструментите за идентификација на надарените и талентираните ученици, Македонска асоцијација за надарени и талентирани-МАНТ.  

-Сертификат:„Работа на стручната служба во средните училишта во услови на пандемија“ 5.11.2020 година-МОН. 

-Сертификат:„Реализација на наставата со користење на различни ИКТ средства за учење“ 23.08.2020 година МОН, БРО. 

-Сертификат:„Современи методи и алатки при работа со ученици со дислексија и дискалкулија“7.03.2020 година, Здружение за дислексија „Ајнштајн“. 

-Сертификат: „Инклузивно образование“ 8.10.2019 година, МОН,  БРО. 

-Сертификат: „Подигање на капацитетите на училиштата за развој на Еразмус + апликации“ Крушево, 14-16.11.2019 година. Национална агенција за европски образовни програми и мобилност. 

-Сертификат: „ Настава и учење во 21-от век, создавање иновативни училишта, 24.11.2018 година , МОН , CES. 

Сертификат: „ Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ 25.08.2016 година, МОН. 

Сертификат: Примена и проценка на инструментите за идентификација на надарените и талентираните ученици, април 2015 година, Македонска асоцијација за надарени и талентирани-МАНТ.  

-Проект,тема: ,,Социјална инклузија на лица кои издржале затворска казна,,подржан и финансиран од Европска Унија и ,,Центар за граѓанска иницијатива,, сертификат за активно учество и здобивање на вештини на тренер на тема:,,Методи и техники за разрешување на интерперсоналните конфликти  во казнено поправните установи,,- тренер за инклузија. Студиска посета на казнено поправната установа во Корча,Р.Албанија. 

Сертификат за учество тренинг на тема:Опијатна предозираност-предизвици и предности,,како дел од програмата финансирана од Глобалниот фонд, во соработка со Министерството за здравство на Р.Македонија, 26 септември 2012 год. 

Потврда за учество на тродневна обука за работа со деца со Аутизам-АБА терапија 25,26,27.11.2011 год,Скопје, клиничка болница Систина. 

Лидија Споа од 12.8.2022 година е назначена за вршител на должност директор во СОУ Гимназија „Јосип Броз-Тито “, Битола. 

 

Органи на управување од 1945-2023

 • Крум Тошев-организационен раководител
 • Ордан Печијаре
 • Јоже Улчар
 • Ангелина Ташкова
 • Панче Кировски
 • Кирил Смичков
 • Христо Танев
 • Владо Точковски
 • Трајан Стојановски
 • Богдан Неделковски
 • Душан Алексовски
 • Петар Ѓорѓиевски
 • Илија Апчевски
 • Викторија Спирова
 • Гина  Даница
 • Кирил Печалев
 • Фанија Наумовска
 • Томе Бундевски
 • Илија Апчевски
 • Катерина Крушаревска
 • Владимир Јончевски
 • Фанија Наумовска
 • Мите Ристов
 • Елена Трпезановска Јоновска
 • Димче Корлевски
 • Јанко Илиевски
 • Катерина Крушаровска
 • Нада Димитрова
 • Никола Трајковски (претседател)
 • Никола Димковски
 • Александар Поповски
 • Мирјана Лозановска
 • Јасмина Искова Вељанова
 • Борче Димитровски
 • Наташа Милевска
 • Борче Василевски
 • Емилија Сарафска
 • Жанета Здравковска
 • Весна Баковска
 • Ангелка Диневска
 • Нурјан Махмуд (секретар)
 • Маре Ѓоргиовска (благајник)

Хигиеничари:

 • Лилјана Ѓурчиновска
 • Билјана Екимовска
 • Илинка Николовска
 • Тони Нечовски
 • Томислав Бошевски
 • Аница Ѓорговска
 • Благица Димитровска

Хаус мајстор

 • Зоран Јуруков

Лица за обезбедување на имот и лица

 • Ренато Михајловски
 • Миле Цветковски

Совет на родители

 • Весна Баковска
 • Анета Блажевска I-1
  е-mail: anetadaskal@yahoo.com
 • Димче Поповски I-2
  Moбилен: 070/911-119
  е-mail: dimce@dakalift.mk