Соработка со Локалната заедница

Соработката со локалната заедница е едно од клучните подрачја на делување на Гимназијата. Целта на оваа соработка е да се стави во педагошка функција се што локалната средина може да понуди за поуспешно остварување на програмските задачи на училиштето.

Во рамките на ова подрачје училиштето организира и реализира посебни програми за одбележување на значајни датуми, јубилеи и учество на културни манифестации.

Наши партнери во голем дел од активностите со локалната заедница се :

 • Општина Битола
 • Црвен крст – Битола
 • Соработка со Центар за јавно здравје
 • Соработка со СВР-Битола
 • Соработка со Хепар центар
 • Соработка со дом за стари лица „Сју Рајдер “- Битола
 • Соработка со Дом за деца со оштетен слух „ Кочо Рацин“
 • Соработка со Ротари клуб,Интеракт –Битола
 • Соработка со Американско катче
 • Соработка со невладини организации
 • Соработка со медиуми
 • Соработка со институции од областа на културата
 • Соработка со родители на учениците

Активности