Академици и народни херои

Во текот на Втората светска војна во Гимназијата школувале голем број на млади револуционери, а  подоцна и борци во Народно-ослободителната војна. Меѓу поранешните ученици на гимназијата кои биле прогласени за народни херои за ослободувањето на Југославија биле:

 • Стив Наумов
 • Мирче Ацев
 • Кузман Јосифовски –Питу
 • Страшо Пинџур 
 • Елпида Караманди
 • Борка Талевски

Угледот и успесите на Гимназијата ги потврдува и фактот што од оваа Гимназија излегле познати и докажани во својата област личности, меѓу кои се издвојуваат и 18  Академици во МАНУ:

 • Коле Чашуле,
 • Владо Камбовски,
 • Анте Поповски,
 • ПетреМ.Андреевски,
 • Ристо Лозановски
 • Живко Попов
 • Фанула Папазоглу
 • Томе Бошевски
 • Ѓорги Чупона
 • Александар Христов
 • Љубен Лапе
 • Димче Коцо
 • Кирил Миљовски
 • Ѓорги Филиповски
 • Петар Серафимов
 • Михаил Петрушевски
 • Георги Константиновски
 • Владимир Костов