Дете Правобранител

Евгенија Маслинко

III-2 – Дете Правобранител

Email: maslinkoe@gmail.com
Телефонски број: 078 251 306

Мила Петковска

III-5 –  Заменик Дете Правобранител

Email: milapetkovska05@yahoo.com
Телефонски број: 076 241 791

Лука Лозановски

II-6

Email: lukalozanovski@gmail.com
Телефонски број: 078 946 662

Во рамките на нашето училиште постои институцијата Дете Правобранител која што функционира уште од учебната 2014 – 15година.
Детето Правобранител се грижи за заштита и почитување на правата на децата во училиштето, препознава повреда на  правата на децата во училиштето, има обрвска да ги промовира правата на детето, да препознава повреда на детските права во рамките на училиштето и да ги пријави сите повреди на детските права до надлежните органи во и вон училиштето.

Изборот на Дете Правобранител и два заменици во нашето училиште се прави врз основа на издаден повик од страна на стручната служба за избор на Дете Правобранител.

Секој ученик којшто учествува на изборот, потребно е да достави пријава и мотивационо писмо. Понатаму од редот на пријавените кандидати изборот се прави врз основа на претходно утврдени критериуми, а по направено интервју со сите кандидати. Мандатот на избраното Дете Правобранител и неговите заменици трае две години.

 

По издадениот повик за учебната 2022/23 во месец септември во нашето училиште, за Дете Правобранител е избрана Евгенија Маслинко од III – 2 клас, а нејзини заменици се Мила Петковска од III – 5 клас и Лука Лозановски  од   II – 4 клас.

 

Децата Правобранители активно учествуваат и соработуваат со членовите на Младинскиот актив во нашето училиште.

Галерија