ЕКО Одбор

ЕКО-одборот е тело при СОУ Гимназија „Јосип Броз-Тито“ Битола, кое е формирано во рамките на Интеграцијата на еколошкото образование во македонскиот образовен систем. Главните цели на делување на ЕКО-одборот се:

  • зголемување на свеста кај учениците за заштитата на животната средина;
  • збогатување на еколошкото образование на учениците со актуелни теми од земјата и светот;
  • спроведување и промовирање на еколошки активности и кампањи во пошироката заедница.

Во ЕКО-одборот членуваат 24 еко-координатори од сите класови и години на образование и наставници од училиштето. Мандатот на ЕКО-одборот е една година.

Претседателот на ЕКО-одбор :  Михаил Наумовски
E-mail: naumovskimgf@outlook.com

Потпретседател Мите Ристов
E-mail: mitegeo@yahoo.com

Полугодишен извештај 2020/2021

Годишен извештај за работа на ЕКО одборот 2020/2021