Информации од јавен карактер

Податоци за имателот на информации:
 Средно Општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола,

адреса  улица „Булевар 1-ви Мај“ број 51 Битола,

email gimnazija.jbt.bt@gmail.com

Податоци за службеното лице определено за посредување со информации кај имателите на информации;

 Нурјан Махмуд – работно место/секретар,
Телефон: 072/265 829
email: gimnazija.jbt.bt@gmail.com 

Листата на информации од јавен карактер, кои ги создал и со кои располага Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола во остварувањето на своите надлежности утврдени со закон.

Оваа листа на информации од јавен карактер ги содржи следните информации и тоа:

1.    Акти на училиштето – Статут, Правилници, Упатства, Кодекси за однесување, Протоколи, Процедури, Деловодник за работа на Училишниот одбор на училиштето,
2.      Годишна програма и Полугодишни и Годишни извештаи за работа на училиштето,
3.      Развојни програми и извештаи од самоевалуација на училиштето,
4.      Наставни планови,
5.      Финансиски план,
6.      Јавни набавки,
7.      Состојбата на објектот,
8.      Бројна состојба на наставен и административен и технички кадар,
9.      Бројна состојба на ученици,
10.  Посета на обуки, семинари, проекти
11.  Известувања, соопштенија, распореди и други информации во врска со наставата,
12.  Известувања, барања, информации и други дописи кои не спаѓаат во класифицирани податоци,
13.  Други информации кои произлегуваат од работата на СОУ Гимназија  „Јосип Броз Тито“ Битола.

Завршни сметки

Годишни програми за работа на училиштето, годишни извештаи за работа на училиштето и планови

План за спречување на корупција

Заинтересираните службеници и граѓани можат да контактираат со овластеното лице Нурјан Махмуд, за заштитено внатрешно пријавување, на следниот контакт:
Телефон: 072/265-829
E-мејл: nuni2006@hotmail.com