СВР Битола

Голем е успехот кога ќе се изгради едно дете како една зрела личност, без девијантно однесување, без злоупотреба на алкохол и дрога, без пороците на денешницата, кога ќе се развие и унапреди  сообраќајното образование и воспитување на учениците, кога ќе се научи за ризиците од употреба на пиротехнички средства, превенција на детско престапништво, превенција од компјутерски криминал, трговија со луѓе.

Сето ова нашите ученици низ голем број едукативни работилници, предавања, активности и сл. имаат прилика да го реализираат  во соработка со СВР – Битола .

Галерија