Превоз за ученици во учебната 2023/2024 година

Сите ученици од 1 до 3 год. при СОУ Гимназија “Јосип Броз-Тито” кои живеат на оддалеченост од училиштето поголема од 2,5 km, и имаат потреба од користење на бесплатен превоз во учебната 2023/2024 год.